#

Wandelen in Renkum

 
 

 
 
 
#

Wandelroute : Wandelroute oven
#Wandelroute in het kort
Renkum heeft een gezellig winkelstraat met veel verschillende winkels.
Langs de Beukenlaan lagen voorheen de fabrieken van rubberfabrikant Vredestein. Na omvorming van het beekdal tot een nieuw natuurgebied is er een een uitzichtpunt om van het beekdal te genieten.
Om de natuurontwikkeling in het Renkums Beekdal van dichtbij te kunnen bekijken is een vlonder door het moeras aangelegd. De wandelroute gaat over deze vlonder.
Een deel van het Renkums Beekdal behoorde tot landgoed Keijenberg. De wandelroute voert langs de plek waar ooit het twee verdiepingen hoge theehuis van het landgoed stond.
Verscholen in het Renkums Beekdal ligt boerderij het Everwijnsgoed. Vanaf de wandelroute is deze boerderij uit 1805 met zijn drie kapschuren goed te bewonderen. In 1627 was op deze plek ook al een boerderij te vinden.
Het Schilderslaantje langs het beekdal stond op oude VVV ansichtkaarten uit begin 20ste eeuw. Nu is het nog steeds schilderachtig.
Wandelroute: Wandelroute oven
Latitude: 51.9730560180664 Longitude: 5.73425462303632

Slideshow

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting
Beginpunt: Katholieke kerk Renkum
Eindpunt: Katholieke kerk Renkum
Lengte: 10,4 (km)
Aantal bezienswaardigheden: 47
 

Parkeren:

Openbaar vervoer:

Horeca:

Links:
Katholieke kerk Renkum

#Katholieke kerk Renkum
Het 14e-eeuwse beeld van Maria van Renkum heeft in deze kerk een ereplaats. Renkum is één van de oudste en grootste Mariabedevaartplaatsen in Nederland boven de grote rivieren. Het beeld heeft een grote aantrekkingskracht voor veel mensen.
Veel zoekende en lijdende mensen vinden bij "Maria van Toevlucht" rust, troost en nieuwe levensenergie.

In de kapel te Renkum- Redinchem werd rond 1380 werd dit beeld al vereerd. In 1405 werd er een vrouwenklooster van de Moderne Devotie gesticht.
Tijdens de Reformatie - ca. 1580 - werd het beeld in Utrecht bij de Bisschop in veiligheid gebracht. Op 6 mei 1928 kon het, na bijna 350 jaar ballingschap, weer feestelijk ingehaald worden. Sindsdien komen pelgrims naar Maria van Renkum. Op de laatste dinsdag van mei vindt de jaarlijkse Mariabedevaart plaats.
Route:

 • Loop vanaf de Katholieke kerk richting de stoplichten.
 • Loop richting de provinciale weg.
 • Steek bij de voetgangerslichten de N224 over.
 • Ga door het klaphek aan de Veerweg de Jufferswaard in.


Waterzuivering en biomassa installatie

#Waterzuivering en biomassa installatie
Je kijkt hier op de afvalwaterzuivering van papierfabriek Parenco en op de achtergrond de biomassa installatie.
Het afvalwater uit het productieproces 'Van oud naar nieuw papier.' wordt maximaal benut. Door afvalwaterslib en slib dat ontstaat door het ontinkten van oud papier te verbranden maakt Parenco stoom. Die stoom wordt gebruikt om elektriciteit en warmte mee op te wekken. Bij het proces om van natte pulp droog papier te maken is veel warmte nodig.
Route:

 • Neem het pad onderlangs de lange kleibult.
 • Tot aan het sluisje onderin de bult.


Sluisje en droogvelden

#Sluisje en droogvelden
Het hele veld tussen deze dijk (de kleibult) en de ruïne van de steenoven met de schoorsteen (zomerdijk) waren de droogvelden van de steenfabriek. Het lag vol met vers geperste stenen, die eerst werden gedroogd voordat ze naar steenoven gingen om te worden gebakken.
Het is in feite een klein poldertje. De 2 sluisjes (afsluitbaar) hier en aan de andere kant van de kleibult dicht bij het locomotiefhuisje konden worden afgesloten. Zo bleven de droogvelden bij hoog water langer droog en kon het water weer worden afgevoerd als het toch te hoog was gekomen.
In 1942 kwam de steenoven stil te liggen en stopten deze activiteiten.

Lees hier meer over herinneringen van oud Renkummers en het leven en werken bij de steenoven.
Onlangs is er begonnen met de reconstructie van de Heelsumse Beek.
Route:

 • Loop verder onderlangs de kleibult.


Persinstallaties

#Persinstallaties
In de winter kun je hier de ruïnes van vreemdsoortige bouwwerken overal tussen de struiken zien. Het zijn de restanten van de 3 persinstallaties van de Renkumse steenfabriek. De installaties bestaan grofweg uit vier hoofdonderdelen: 1. het motorhuisje (elektrisch sinds 1927!), 2. de kleimenger met de klei-mengbak, 3. de vormbakpers zelf en 4. de spoel- en bezandingsinstallatie. De klei werd in de kleimenger met water gemengd, gekneed tot een smeuïge massa en naar de vormbakpers gedraaid. In de vormbakpers werden schone en met zand bestrooide vormbakken gestoken, de pers drukte daar de klei in, vaak in een vormbak van 6 stenen en de "groene stenen" waren klaar.
Route:

 • Loop verder onderlangs de kleibult.


Smalspoor

#Smalspoor
Hier en daar zie je rails in het gras liggen. Dit zijn restanten van het smalspoorbaan van de steenfabriek. Via dit smalspoor trokken paarden ('hitten') de karretjes met de pas gevormde stenen van de persinstallaties naar de 'droogvelden'. Als de stenen droog waren trokken de hitten de lorries met de gedroogde, maar nog niet gebakken stenen('groene stenen') naar de opslag vlak naast de steenoven zelf. Op en rondom deze droogvelden lag dus een heel netwerk van smalspoor rails.

Bij de persinstallatie het dichtst bij de Melkdam waren er de lorries met rubberbanden, die door paarden getrokken werden.
Route:

 • Loop verder onderlangs de kleibult.


Locomotiefhuis

#Locomotiefhuis
Het locomotiefhuis was het grootste bijgebouw van de steenfabriek, waarvan je de schoorsteen aan deze Rijnoever ziet staan. Hierin werd de grote locomotief gestald, voorzien van brandstof en onderhouden. Schuin tegen de dijk zie je nog de resten verbrande steenkool (sintels) liggen op het pad. De locomotief trok de lange treinen met kleilorries: leeg naar de kleiputten (bij kasteel Doorwerth) en vol met verse klei voor de steenoven. Die lorries werden leeg gekiept naast het smalspoor bovenop de lange kleibult die eindigde bij de Melkdam.
Tot sluiting van de steenfabriek in 1942, stond bovenop de kleibult een graafmachine. Die verplaatste de klei van de bult naar de persinstallaties, waarin de klei in de vorm van bakstenen werd geperst.
Route:

 • Loop verder over de dijk tot de hoek van de waterplas.


Waarom Jufferswaard?

#Waarom Jufferswaard?
Over de oorsprong van de naam Jufferswaard zijn veel verhalen in omloop. In zijn boek over de Heelsumse en Renkumse beken gaat Ruud Schaafsma op zoek. In stukken uit 1372 komt hij de naam 'Jonckfrouwenweert' tegen. Die naam zou kunnen verwijzen naar de jonkvrouw van kasteel Doorwerth, voor wie de opbrengsten van de waard bestemd waren.
Andere verhalen:
(A) de waard zou genoemd naar de vele libellen (beekjuffers) die je hier vroeger aantrof,
(B) de waard is genoemd naar de juffer (jonkvrouw) van Grunsfoort uit de bekende legende, die ook hier in mistige nachten rondwaart.
En zo zijn er nog een paar verhalen.
Route:

 • Loop verder over het dijkje langs de waterplas. Pas op in de zomer, dan kan het flink begroeid zijn met brandnetels.


Zwanentrio Jufferswaard

#Zwanentrio Jufferswaard
Het eiland is favoriet bij zwanen om te broeden. In de winter van 2006-2007 vloog er een zwarte zwaan binnen en daarmee veranderde het leven van het koppel witte knobbelzwanen drastisch.
De zwarte zwaan wilde partner worden. Een geduchte strijd van 3 jaar volgde. In 2007 verstoorde de zwarte zwaan de nesten van het witte paar, zodat er geen jongen kwamen. In 2008 verschalkte een vos minstens één jong van een nest van vijf.
Sinds 2011 is het een zwart-wit zwanentrio, waarbij de zwarte zwaan de vader is van 3 (2011) en van 5 (2012)jongen. In 2013 verdronk het nest bij hoog water begin juni.
Al in de periode van Tsjaikovski spraken zwanen tot de verbeelding, tegenwoordig vind je hun verhaal op internet via dit blog: zwanen-epos.
Route:

 • Volg het pad over de zomerdijk tussen de waterplas en de Rijnoever.
 • Loop door totdat de dijk een haakse bocht maakt.


Vistrap Heelsumsebeek

#Vistrap Heelsumsebeek
Vanwege de vele Zalm die vroeger in de Heelsumsebeek zwom, heeft Baron Van Brakell hier in de 19e eeuw een vishek geplaatst. De zalm die de Heelsumsebeek opzwom werd zo gevangen. De Baron verdeelde de vis onder zijn medeburgers. Er was heel veel vis in de Rijn. Vooral zalm.
Dienstmeisjes hadden in hun arbeidsovereenkomst staan dat de Vrouw des Huizes hen niet vaker dan drie keer per week zalm mocht voorzetten.
Route:

 • Volg het pad over het dijkje langs de Heelsumsebeek.
 • Loop door tot je op een driesprong van paden komt.


Jufferswaard Renkum

#Jufferswaard Renkum
De waterplassen in de Jufferswaard zijn ontstaan doordat de klei is afgegraven om er stenen van te bakken in de steenfabrieken in de omgeving.
Deze waterplassen dreigden te verdrogen. In 2005 heeft Staatsbosbeheer een duiker in de dijk tussen dit water en de Heelsumsebeek aangelegd. Nu worden ze gevoed met water uit die beek. Sindsdien is het aantal broedvogels aanzienlijk toegenomen, waaronder de Zomertaling, de Kleine Plevier, het Porceleinhoen, de Lepelaar. 's Winters zie je hier massa's ganzen en 's zomers baden de koeien in het koele water.
Route:

 • Volg het pad richting de grote weg en de bebouwing.
 • Loop onder het tunneltje door.
 • Loop tussen de huizen door tot aan het hek bij de Utrechtseweg.


Utrechtseweg Heelsum

#Utrechtseweg Heelsum
Langs de Utrechtseweg in Heelsum staan verschillende bijzondere huizen. De Utrechtseweg was in de 19e eeuw een plek voor landhuizen en vrijstaande villa's. Vele huizen hadden een prachtig uitzicht op de Rijn of het Beekdal van de Heelsumsebeek.
Route:

 • Volg de Utrechtseweg in oostelijke richting tot je aan je linker hand een kerk ziet.


Gereformeerde Kerk Heelsum

#Gereformeerde Kerk Heelsum
De kerk aan de Utrechtseweg in Renkum werd op 8 augustus 1928 in gebruik genomen. De vooraanstaande Groningse architect Egbert Reitsma (1892-1976) heeft het ontwerp gemaakt. Het gebouw behoort tot zijn vroege werk en is sterk bepaald door het expressionisme. Het is een traditionele zaalkerk, waarvan de ingang wordt geaccentueerd door een toren. De kerk krijgt door de sterk gelede opbouw met in- en uitspringende bouwvolumes, veelhoekige uitbouwen en schuin geplaatste steunberen een zeer uitgesproken karakter. Dit alles wordt nog eens versterkt door het bijzondere metselwerk van misbakselstenen. De kerkzaal wordt gedomineerd door een imposant, door bogen geschraagd paraboolgewelf. Vensterstroken in de kruin en bij de aanzetten van het gewelf belichten indirect de waaiervormige kerkzaal.
De firma Rothuizen uit Heelsum leverde het (inmiddels verdwenen) meubilair en de firma H. de Nooy uit Heelsum verzorgde het schilderwerk. In 1948 bracht de firma de Nooy en Zn acht glas-in-loodramen aan die door hun glazenier Q.Bakker zijn ontworpen.
Zeven taferelen zijn gebaseerd op de scheppingsdagen en het achtste op een geestelijke voorstelling uit Het Boek der Openbaringen uitgebeeld in de neerdaling van het Nieuwe Jeruzalem.
Route:

 • Vervolg je route langs de Utrechtseweg.
 • Op de rotonde links afslaan.
 • Kort daarna rechts afslaan Park Heidenstein in.
 • Op de kruising rechts afslaan, met de bocht mee en doorlopen tot het voetbalveldje (??) aan je linker hand.


Park Heidestein

#Park Heidestein
Dit park hoorde bij landgoed Heidestein. Twee eeuwen geleden was hier vooral heide. Vandaar de naam Heidestein voor dit Renkumse landgoed.
In 1835 wordt landgoed Heidestein zo beschreven: '3 bunders 85 roeden tuingrond, bouwland, houtgewas en heidegrond, gedeeltelijk aangelegd tot vruchttuin, moesgrond en 'Wandeling'. Alsmede ruim 10 bunders heidegrond in erfpacht voor 99 jaren van de Domeinen.
De eerste bewoners lieten een 'Wandeling' aanleggen op het landgoed. Hoe de 'Wandeling' er precies uitzag is onbekend, maar in die tijd was het mode om paden, vijvers, etc. aan te leggen.
Echter, het landgoed was vooral functioneel: het 'Heerenhuis' had een achterhuis ten dienste van de landbouw.
Het verzorgingshuis van Vilente met de naam Heidestein is op het terrein gebouwd van het voormalige landgoed.
Route:

 • Loop verder langs het voetbalveldje richting de Utrechtseweg.
 • Sla op de Utrechtseweg links af en loop door tot je voor Huis Heidestein staat.


Huis Heidestein

#Huis Heidestein
Heidestein, het herenhuis met aan de achterzijde de boerderijschuur is rond 1817 gebouwd door de weduwe van Stephanus Johannes Pannekoek en haar nieuwe echtgenoot de rentmeester van Heerlijkheid Doorwerth. De familie Pannekoek bezat een aantal watermolens in het Heelsums- en Renkums beekdal en was rijk geworden met de papiermakerij. De weduwe had daarmee de middelen om Heidestein te laten bouwen.

Vanaf 1927 huurden dokter Obbe Visser en zijn vrouw tandarts Maatje Visser huis Heidestein. In 1935 kochten ze het. In het huis wonen ook de volgende generaties Visser. Bij de koop was het recht bedongen van een vrij uitzicht vanuit het hoofdhuis over het Heelsums beekdal. In het voorjaar staat de tuin vol met gele en blauwe krokussen. Een prachtig gezicht!
Route:

 • Blijf de grote asfaltweg (Utrechtseweg) volgen tot er vlak voor de flat Hoog Doorwerth een pad naar rechts is.
 • Neem het pad naar rechts en loop om de flat heen tot je weer bij een asfaltweg (Kerkweg) komt.
 • Sla rechtsaf de asfaltweg (Kerkweg) in en loop door tot je aan je linker hand een transformatorhuis, een grindpad en weilanden ziet.


Transformatorhuis Heelsum

#Transformatorhuis Heelsum
Hier op dit knooppunt komen verschillende wandelroutes samen. Er is weinig te zien, behalve een transformatorhuis verscholen achter de taxus. Stroom wordt getransporteerd met een hoge spanning. In de wijk is het nodig om deze spanning naar beneden toe te verlagen. Daarvoor zijn transformatoren nodig. De transformatoren worden ondergebracht in dit soort gebouwen. Soms gewoon zoals dit type, soms bijzonder vormgegeven zoals het transformatorhuis te Doorwerth. Er is een website waarin je de variatie ervan in Nederland kunt bekijken.
Route:

 • Loop de Kastanjelaan omhoog.


Shop 144

#Shop 144
De kastanjelaan was rond 1900 een zandpad met veel winkels. Hier was het centrum van het benedendorp Heelsum. In Shop 144 van mevrouw Gros op nummer 28 kun je terecht voor modestoffen en naaigerei.

Sinds 2008 staan er amberbomen in plaats van Paardekastanjes in de kastanjelaan. De Paardenkastanjes waren ziek geworden en moesten gekapt worden.
Het blad van de amberboom lijkt een beetje op die van de paardekastanje.Vandaar dat deze keuze door de gemeente is gemaakt.
Route:

 • Vervolg de route.


Kastanjelaan

#Kastanjelaan
Nr. 21 is gebouwd in 1902. Hier is een manufacturenzaak, een smederij, zuivelverkoop en een smederij geweest. Nr. 23 had een groentewinkel in de voorkamer. Tussen nr 25 en 29 zat een schildersbedrijf en de brandstoffenhandel ofwel de kolenboer. Op nr. 31 had Mina van Maanen een textielwinkeltje. Nr. 6-8 was in 1910 verbouwd tot postkantoor. Nr. 8 was bewoond door de posthouder en had ook pensiongasten. Nr. 12 is in 1930 met schuur gebouwd voor transportbedrijf van Maanen. Op nr. 14 zat schildersbedrijf Beekhuizen. Op nr. 26 was een groenteschuur.
Route:

 • Vervolg de route.


Kastanjelaan winkelstraat

#Kastanjelaan winkelstraat
De Kastanjelaan was tot in de 70-tiger jaren een winkelstraat. Op nr. 1 was de sigarenwinkel. Op nr. 3 is een manufacturenzaak of lapjeswinkel, dameskapsalon, sanitairwinkel, bloemenhandel en slijterij geweest. Nr. 9 was de schoenmakerij en schoenenwinkel van familie Jansen. Nr. 15 en 17 werd gebruikt voor pensiongasten.

En ...,
nu nog steeds is het een levendige straat met een actieve bewonersvereniging.
Route:

 • Sla bovenaan de Kastanjelaan linksaf (Utrechtseweg).
 • Sla de eerste weg rechts af (Prins Bernhardlaan).


Muziektent Heelsum

#Muziektent Heelsum
A. van Teijlingen - oud inwoner van Heelsum - heeft zich verdienstelijk gemaakt bij de oprichting van De Harmonie, Vereniging Oranjedag en voor de bouw van deze muziektent.
Koningsdag wordt groots gevierd in Heelsum, dankzij de inzet van veel vrijwilligers.
De gemeente wilde stoppen met het onderhoud en de muziektent verkopen. Dit is tot op heden gelukkig niet gebeurd.
Route:

 • Vervolg de route en steek bovenaan de weg over (Bennekomseweg).
 • Vervolg de route aan de overkant (Carel Beukerhof) tot na het huis links.


Carel Beukerhof

#Carel Beukerhof
Dit parkachtige hof omringd door de bossen is gebouwd 1960.
Woon je hier, dan wordt je 's morgens wakker van de zingende vogels.
Er zijn boven- en beneden appartementen. Deze koopwoningen zijn ideaal voor starters, alleenstaanden of ouderen.
Route:

 • Sla nog voor de Carel Beukerhof links af (bospad) richting elektriciteitshuisje.


Villa Laura

#Villa Laura
Vanaf hier heb je een mooi uitzicht op de markante witte villa!
Toch zijn er serieuze plannen om Villa Laura te slopen. Er is achterstand in het onderhoud en een financiële basis om dat weg te werken ontbreekt.
Het college van de gemeente Renkum heeft in september 2013 ingestemd met het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan voor Villa Laura. Dit moet een nieuw landhuis met daarin acht appartementen en een ondergrondse parkeergarage mogelijk maken. Wens voor de toekomst is daarbij dat ook het groen wordt opgeknapt en de paden op het landgoed worden opengesteld en aansluiten op de paden van de omgeving.
Route:

 • Vervolg het pad tot het draaihek.
 • Neem aan de andere kant van het draaihek het bospad door de Wilhelminabossen (rechts naast nr. 14).
 • Loop verder tot de kruising van paden bij de hoek van de parkeerplaats van de golfbaan.


Golfbaan Heelsum

#Golfbaan Heelsum
Golfbaan Heelsum is een prachtige baan op de Veluwe en door de ligging tot een van de meest natuurlijke banen in Nederland. Op Golfbaan Heelsum kun je vrijwel het hele jaar door spelen op zomergreens. Golfbaan Heelsum is aangelegd op een grofzandige sandr ondergrond, een structuur die ervoor zorgt dat tegenwater snel wegvloeit in de bodem. Daardoor kun je er het hele jaar door spelen. Golfbaan Heelsum heeft maar liefst 27 holes verdeeld over lussen van 9 banen. De locatie van de baan was in de Septemberdagen van 1944 het landingsgebied van Britse troepen van verschillende Airborne divisies.
Route:

 • Volg het pad in westelijke richting. (Dit is het pad langs het hek van de golfbaan.)
 • Loop door tot je op een T-splitsing met een asfaltweg komt.


Rand Heelsum

#Rand Heelsum
Je komt hier aan de rand van de naoorlogse uitbreiding van het dorp Heelsum. Ooit waren er plannen van de gemeente ook huizen te bouwen aan de overkant van de weg op de heide. Bewoners van Renkum maakten hier samen in 1973 bezwaar tegen. Om als belanghebbende gehoord te worden, werd er toen een verening opgericht. Het was de Vereniging Vijf dorpen in't Groen. Met succes hebben zij en anderen de uitbreiding van Heelsum weten te voorkomen.
Route:

 • Volg de asfaltweg (Klein Amerikaweg) de bebouwde kom in.
 • Sla links af de Airborne weg in en loop door tot de T-splitsing met een weg van links.


Wederopbouw architectuur

#Wederopbouw architectuur
In elk van de zes dorpen van de Gemeente Renkum vonden er in de jaren 1950-1980 uitbreidingen. Zo ook hier in de het Dorp Heelsum. ook hier werd het kleine eensgezindshuis " de Doorzonwoning" gebouwd. Beneden hebben deze huizen een grote woonkamer zonder een scheiding tussen de eet- en de zitkamer. Aan de zijkant lag een kleine keuken met een Bruynzeelkeuken. Boven is er een badkamer met lavet en drie slaapkamers. Er was een zolder over de gehele woning. een voor en achtertuin hoorde erbij. Met parkeerplaatsen voor meerdere auto werden in het stedenbouwkundig ontwerp geen rekening gehouden.
Route:

 • Volg de Airborne weg nog een klein stukje verder tot het einde van het voetbalveld.
 • Sla rechts af en loop achter het voetbal net langs tot bij het pad midden tussen de volkstuintjes door.


Volkstuintjes Heelsum

#Volkstuintjes Heelsum
Zoals vroeger bijna iedereen een kleine groentetuin had om zijn eigen groenten en vooral aardappelen te verbouwen, zo is er nu nog steeds voor enkele liefhebbers een gelegenheid groenten en bloemen te zelf te verbouwen in een volkstuintje. In het vroege voorjaar wordt er mest op de tuin gebracht en worden de groentebedden ingezaaid. In de zomer geniet iedereen van het buitenleven en in de nazomer en herfst haal je je eigen oogst binnen.
Route:

 • Sla links af en loop midden tussen de volkstuintjes door.
 • Loop door tot de asfaltweg (Telefoonweg) en steek over.
 • Loop door tot bij de fluisterkei.


Fluisterkei Heelsum

#Fluisterkei Heelsum
In het project: De Liberation Route zijn overal vanaf de kust in Normandië tot hier in het Arnhemse fluisterkeien neergelegd. Deze fluisterkei vertelt via een telefoonoproep over de luchtlanding van troepen hier op de Renkumse Heide van 17 tot 25 september 1944. Vliegtuigen met manschappen en soms met gliders met materiaal, landen hier. De Airborne Divisies hadden als opdracht het veroveren van de brug over de Rijn bij Arnhem, zodat de legers van de geallieerden de weg vrij hadden en door konden stoten richting het Roergebied en Berlijn.
Route:

 • Volg het pad dat vanaf de fluisterkeien over de vlakte gaat. (Het pad is gemarkeerd met paaltjes van het Klompenpad).
 • Loop door tot je midden in het dal een pad van rechts tegenkomt.


Bos van Jos

#Bos van Jos
Bij de uitvoering van project voor herstel van de Renkumse Heide is het bosje van oude Douglasbomen gekapt. Namens Vijf Dorpen in 't Groen maakte de voorzitter, mevrouw Jos Smit bezwaar tegen de verleende kapvergunning. Het bos bevatte immers een Havikshorst en een kleine Dassenburcht.
Nu is hier, na de kap van dit unieke bosje, het droogdal, dat zich vanaf de golfbaan tot in het Renkums Beekdal uitstrekt, heel duidelijk zichtbaar.
Route:

 • Volg het pad verder over de vlakte weer heuvel op.
 • Loop door tot je bij een zandpad (Wijde-Veldpad) komt.
 • Sla hier rechts af en loop door tot bij de rij beuken aan je linker hand bent.
 • Sla hier links af het pad langs de Beukenrij in.


Herplanting van lanen

#Herplanting van lanen
Wat in het begin van de vorige eeuw énén groot open heideveld was, is nu akkerland doorsneden door lanen en houtwallen. Deze nieuw aangeplante beukenlaan is hiervan een voorbeeld. Op de landgoederen in de omgeving is het heel gebruikelijk dat akkers omzoomd werden door hoge bomen die de toegangslanen tot de percelen vormden. Daarom is er waarschijnlijk ook besloten hier een nieuwe laan aan te planten, zodat het gebied aansluit bij Landgoed Quadenoord. Elders in de gemeente en speciaal in Renkum zijn nog de meidoornheggen als perceelafscheiding te zien.
Route:

 • Volg het pad langs de Beukenrij tot bij de bosrand.
 • Neem hier op de Y-splitsing het linker pad.
 • Op de zandweg met fietspad links en meteen weer rechts het bos in.
 • Op de Y-splitsing rechts aanhouden en doorlopen tot er aan twee kanten van het pad grafheuvels zijn.


Grafheuvels

#Grafheuvels
In het bos hier liggen vier grafheuvels bij elkaar. Ook In Nederland komen evenals in het buitenland grafheuvelvelden voor. Ze liggen vaak op een opvallende plek in het landschap, zo hier aan de rand van het Renkums Beekdal.
Om te voorkomen dat de wortels van bomen de inhoud van de grafheuvels beschadigen, worden ze eens in de zoveel tijd vrijgekapt. De inhoud van zo'n grafheuvel bestaat vaak alleen maar uit anders gekleurde sporen in het zand en/of urnen met as die soms in verschillende periodes werden bijgezet. Een grafheuvel kan dus meerdere eeuwen dienst doen.
Route:

 • Neem vanaf de grafheuvels het pad dat in westelijke richting loopt. (Dit is bult af richting het beekdal.)
 • Loop door tot op de kruising met het bankje bij de beekloop.


Het Schilderslaantje

#Het Schilderslaantje
Dit bijzonder vormgegeven bankje met een plantgat voor een boom nodigt uit tot het stil genieten van het schilderachtige uitzicht over het Renkums beekdal.

Dat deze plek al langer een schilderachtige plek is te zien op VVV-ansichtkaarten uit het begin 20ste eeuw. De weg langs het beekdal (tussen de Bennekomseweg en Het Grote Huis van Quadenoord) wordt daarop 'het Schilderslaantje' genoemd.

De Veluwezoom was in de 19e eeuw en begin 20ste eeuw een favoriete plek voor de landschapsschilders van de Oosterbeekse school. Een paar schilders die in Renkum woonden waren Theophile de Bock en Hendrikus Alexander van Ingen. Van Ingen is bekend om z'n schilderijen met koeien. Ook op de schilderijen van De Bock zijn ze te vinden.
Route:

 • Volg het paadje langs de beekloop in zuidelijke richting. De beekloop is aan je rechter hand.
 • Sla bij de grote asfaltweg (Bennekomseweg) links af het fietspad op.
 • Loop een klein eindje door tot je links van het fietspad een grote kuil ziet.


Voormalige zandafgraving

#Voormalige zandafgraving
Deze kuil, die je hier voor je ziet, is ontstaan door afgraven van zand en grind voor de wegenverharding in de regio. Waarschijnlijk is hier ook het zand gegraven voor de dam van de verbindingsweg door het beekdal. Op het informatiebord vind je meer over het ontstaan van deze kuil.
In het beekdal komen nog kleinere kuilen voor, waar leem gewonnen is, vooral voor de bedding van aangelegde beken, die langs de rand van het beekdal lopen.
Route:

 • Draai je om en loop terug richting de beek.
 • Sla links af en steek de asfaltweg (Bennekomseweg) over.
 • Loop door tot je bij een opgemetseld brughoofd bent.


Brug over de beek

#Brug over de beek
Hoe klein de waterlopen ook zijn, als je erover wilt, is een brug handig, anders kom je vast te zitten in de modder. Tot in de oorlog was er een gemetselde brug over deze bovenloop. Om de transporten van de Duitsers te verhinderen, heeft het verzet de brug vernietigd.
Na de oorlog is de overgang provisorische hersteld met een rioolbuis. Het Genootschap Redichem heeft zich in 2004 ervoor ingezet dat het bruggenhoofd weer in oude staat werd opgemetseld. Zo is de oorlogsschade hersteld.
Route:

 • Neem de asfaltweg over het bruggetje en loop door tot je aan je linker hand de boerderij (het Everwijnsgoed) ziet liggen.


Het Everwijnsgoed

#Het Everwijnsgoed
Op alle zondagmiddagen in het zomerseizoen is er life-muziek, zijn er exposities en worden er workshops georganiseerd. Ook kun je onder leiding van een natuurgids het Renkums Beekdal bezoeken.
Op de plek van het Everwijnsgoed staat al sinds 1627 een boerderij. De huidige boerderij "Everwijnsgoed" werd in 1805 gebouwd door Jhr. Munter. De oorspronkelijke Betuwse T boerderij werd later uitgebreid met twee schuren; een staaltje van landelijke bouwkunst met goed uitgevoerd metselwerk en ellipsvormige bogen boven de deuren. Door jarenlange leegstand raakte de boerderij in verval.
Vanaf 31 december 1997 werd de boerderij eigendom van de Stichting Monument Everwijnsgoed. De boerderij is een rijksmonument.
Route:

 • Loop door tot er aan je linker hand een klein paadje het bos ingaat.


Oude en nieuwe wegenaanleg

#Oude en nieuwe wegenaanleg
Vanaf dit punt is het verschil tussen de oude en de nieuwe visie op de aanleg van provinciale wegen te zien. De oude provinciale weg ligt direct voor het Everwijnsgoed langs. Deze was aan weerszijden beplant met eiken. Waar de oude weg overgaat in het huidige fietspad is te zien dat deze weg een bochtig traject had. De nieuwe provinciale weg is rechtgetrokken en ligt op een dijklichaam in het beekdal. Vanwege de verkeersveiligheid zijn er geen bomen aangeplant. Aan de overzijde van de weg is nog steeds zichtbaar waar het zand voor het dijklichaam werd weggehaald.
Route:

 • Neem het paadje dat het bos in gaat.
 • Houdt links aan op de Y-splitsingen, tot het paadje langs een weiland loopt.
 • Loop door tot je aan het einde van het weiland een goed zicht op de boerderij hebt.


Voorkant Everwijnsgoed

#Voorkant Everwijnsgoed
Over het weiland heb je een goed zicht op de voorkant van het Everwijnsgoed. Je ziet dat het voorhuis haaks op één van de schuren staat. Bij boerderijen van aanzien was het vaker zo dat het woonhuis niet in de schuur geïntegreerd was en dwars op de schuren stond. Het voorhuis is tevens op het zuiden georiënteerd om maximaal gebruik te kunnen maken van verwarming door de zon.
Route:

 • Loop verder over het pad tot je een bankje aan je rechter hand ziet liggen, houd links aan op de Y-splitsingen.


Uitzicht over het Beekdal

#Uitzicht over het Beekdal
Vanaf het bankje heb je een prachtig uitzicht over het Renkums Beekdal. Je kunt zien hoe het beekdal jaar na jaar verschraalt. Dit gebeurt door het aan het eind van het groeiseizoen te maaien en het maaisel af te voeren. De bodem wordt zo minder rijk aan voedingsstoffen. Deze verschraling moet ervoor zorgen dat bijzonder soorten zoals orchideeën terugkeren in het beekdal.
Route:

 • Volg het pad langs de beek tot het pad een stukje omhoog gaat en je bij een zeshoekig bankje met linden eromheen uitkomt.


Theekoepel Keijenberg

#Theekoepel Keijenberg
Op deze plek, nu gemarkeerd door een cirkel met linden, stond ooit het lindenprieel van het landhuis de Keijenberg. Daarnaast was er aan de overzijde een theekoepel met twee verdiepingen, zodat je van daaruit een prachtig uitzicht over het Renkums beekdal met zijn beken en molens had. Zoals je ziet, heb je ook nu vanaf deze plekken nog steeds een weids uitzicht over het beekdal. Je kunt je aan de andere kant van het beekdal landhuis de Keijenberg zien liggen.
Het moerasje tussen de beek en de theekoepel heet 'Het Slangengat', vanwege de vele ringslangen die hier voorkomen en overwinteren. Deze poel was ooit de dames zwemvijver.
Route:

 • Volg het pad langs de beek een heel eind tot je bij een vijver komt.
 • Loop langs de vijver op totdat je een pad kruist.


Zwemvijver voor heren.

#Zwemvijver voor heren.
Deze grote vijver in de beek is ooit aangelegd als zwembad met springplank. De heren uit de omgeving van de landgoederen zwommen in de vijver die wel vijf meter diep was. Ook Koning Willem III en de gasten van Hotel Nol in 't Bosch zwommen hier regelmatig. Tegenwoordig is de vijver daar te ondiep voor. Het water zakt niet weg, want vijf meter diep ligt een laag blauwe rivierklei die is gewonnen onderaan de Noordberg.

Ook wordt ergens vermeld dat het een wasvijver is. In het Renkums Beekdal kwamen meerdere wasserijen voor. Ook nu nog is er aan de rand van het dal een industriële wasserij gevestigd. Ze maken al tijden geen gebruik meer van het heldere beekwater.
Route:

 • Neem het paadje dat rechts langs de vijver richting de Beekloop loopt.
 • Steek de beekloop over met het bruggetje en loop over het vlonder het beekdal in tot bij de waterplas.


Plassen in de beek

#Plassen in de beek
Na het vertrek van de Vredestein fabriek uit het Renkums Beekdal is een groot project voor herstel van het beekdal gestart met Europese subsidie. Men heeft ervoor gekozen de bedding van de middelste beek dicht te gooien en de beek zijn eigen natuurlijke loop te laten bepalen. Daardoor is het hier nu nat en zeer drassig (drijfzand). Om toch te kunnen wandelen en dit alles van nabij te kunnen zien is er een plankier aangelegd. De poel en het moerasgebied zijn nu al bevolkt door Kikkers en Padden. Dit belooft veel voor de biodiversiteit in de toekomst.
Route:

 • Vervolg je route over het vlonder tot je aan de overkant van het beekdal het paadje langs de beek kruist.


Bovenloop Renkumse beek

#Bovenloop Renkumse beek
Zowel door het dal als hier langs de rand loopt water. Van nature ligt de hoofdbeek in het midden van het dal op het laagste punt. Hier stroomt het water door de bovenloop van de beek, langs de rand van het dal. Deze bovenlopen zijn door mensenhanden aangelegd en nodig om de waterraden van molens langs de beek aan te drijven. Hoe hoger in het dal hoe meer verval en dus meer energie voor de molen. Sinds de uitvinding van de stoommachine zijn bovenlopen overbodig geworden. Vanwege het geringere verval slippen ze sneller dicht. Zonder menselijke activiteit in de vorm van het regelmatig uitdiepen verzanden deze systemen.
Route:

 • Neem het pad langs de beek in zuidelijke richting. Als het goed is ligt de beekloop nu aan je rechter hand.
 • Loop door tot op een knooppunt van asfaltwegen staat.


Monument Renkumse papiermakers

#Monument Renkumse papiermakers
Het monument met de (papier-)molenstenen bij de kruising aan het begin van het Renkums Beekdal is een herinnering aan de vele personen, die in de papierindustrie gedurende vier eeuwen werk vonden in dit beekdal. Doordat het Veluws beekwater zo schoon was, was het bij uitstek geschikt om papier van goede kwaliteit te produceren. Deze eerste industrie zorgde voor een levendig, welvarend dorp Renkum.
Route:

 • Neem op de splitsing de Beukenlaan langs het gebouw van de Bilderberg in het beekdal.
 • Loop door tot het uitzichtpunt aan je rechter hand achter het gebouw.


Uitzicht over het Renkums Beekdal

#Uitzicht over het Renkums Beekdal
Voor de ecologische hoofdstructuur, waarbij het de bedoeling is dat de herten van de Veluwe aan de Rijn kunnen grazen, is de oude industrie met Europese subsidie uit het Beekdal verwijderd. Het gebied werd in 2013 aan de natuur teruggegeven. Vanaf dit balkon heb je een overzicht over het oude fabrieksterrein in het Renkums Beekdal. Als herinnering aan de papierindustrie van Renkum zijn de watermerken van de verschillende papiermolens en papierfabrieken als kunstwerk in het weiland zichtbaar. Op de zuilen wordt een vijvertje met water gevormd. Het beeld weerspiegelt zich als een letterlijk watermerk in dit water. De zuilen staan op de pijlers van de grote papierwals van de papierfabriek Renkum 2. In de balustrade van het balkon zijn opnieuw watermerken van de papierfabriek verwerkt.
Route:

 • Vervolg de weg (Beukenlaan) langs het beekdal of neem het paadje langs de beek.
 • Loop door tot bij het informatiebord over Kasteel Grunsfoort.


Kasteel Grunsfoort

#Kasteel Grunsfoort
In het weiland in het Renkums Beekdal liggen de fundamenten van kasteel Grunsfoort. In 1372 wordt het kasteel genoemd bij een belegering van hertogdom Gelre. Dus toen bestond het al. Rond het kasteel lagen twee grachten en een zwaar uitgevoerde toegangspoort.
Hertogdom Gelre was onderverdeeld in vier kwartieren, waarvan de Veluwe er één was. De drosten, dat waren toen de bestuursambtenaren, van de Veluwe zetelden op kasteel Wageningen of hier op kasteel Grunsfoort.
In 1937 zijn de fundamenten opgegraven. Nu zijn deze overblijfselen rijksmonument.
Lees meer in het boek van Ruud Schaafsma: De Renkumse en Heelsumse beekdalen.
Route:

 • Loop over de Beukenlaan - of neem het pad direct naast de beek - tot op de kruising met de Nieuwe weg, Kortenburg en Onder de Bomen.


IJsbaan Renkum

#IJsbaan Renkum
Hier op de hoek van Kortenburg, zo heette landgoed Oranje Nassau Oord voordat het koninklijk bezit werd, ligt de ijsbaan van Renkum. IJsvereniging "Vooruit" bestaat sinds 1878 en is een van de oudste van Nederland. Wanneer de beek voldoende water voert, wordt de ijsbaan met beekwater gevuld. In november 2010 was voor het eerst sinds jaren weer zover.
Is er geen ijs dan zie je vaak veel watervogels.
Op 27 januari 1887 werd in het blad De Neder-Veluwe een vermakelijk verslag geschreven van "Het IJsfeest te Renkum". Dit kun je lezen op de website van de IJsvereniging.
Route:

 • Neem vanaf de kruising de Nieuwe weg en loop door tot je aan je linker hand twee boerderijtjes ziet staan.


Boerderijen Nieuwe Weg

#Boerderijen Nieuwe Weg
Veel dorpen hebben als de eerste uitleg van een oude dorpskern de naam Nieuwe weg voor deze weg gebruikt. Aan deze weg liggen nu nog deze drie oude boerderijen. Daarnaast zijn er in deze straat enige grote huizen uit het begin van de vorige eeuw. Zie je de grote Metasequoia in de voortuin van een van huizen. Het exemplaar is een beschermde boom van de bomenlijst van de gemeente Renkum
Route:

 • Loop door tot het einde van de Nieuwe weg en sla op de T-splitsing links af de Dorpsstraat in.
 • Loop door tot er van rechts een asfaltweg van de papierfabriek komt.


Papierfabriek Parenco

#Papierfabriek Parenco
Papierfabriek Parenco de grootste werkgever van Renkum. Ondanks alle inkrimping werken er nog steeds ruim 300 mensen. De papierindustrie is er al op deze plek van af ongeveer 1900. Door het schone water waren hier veel papiermolens gevestigd, die van lompen papier maakten. Deze grote fabriek produceert uit houtvezels (cellulose) papier. Het is de grootste krantenpapierfabriek van Nederland, voorheen Van Gelder Papier.
Route:

 • Vervolg je route op de Dorpsstraat.
 • De Dorpsstraat verandert in een winkelstraat, volg deze winkelstraat.
 • Loop door tot je op een pleintje komt.


Winkelcentrum Renkum

#Winkelcentrum Renkum
Renkum is in het bezit van een gezellig winkelcentrum. De Dorpsstraat was vroeger de Rijksweg door het dorp en bestond al in 1741 als verharde weg. De Rijksweg is verlegd en loopt nu om het dorp heen en de Dorpsstraat werd voetgangersgebied. Veel gebouwen langs de Dorpsstraat en het pleintje waar je nu staat zijn na de oorlog herbouwd.
Route:

 • Volg vanaf het pleintje de Dorpsstraat in oostelijke richting.
 • Loop de Winkelstraat (Dorpsstraat) uit en volg de Europalaan tot je links een katholieke kerk ziet.


Katholieke kerk Renkum

#Katholieke kerk Renkum
Het 14e-eeuwse beeld van Maria van Renkum heeft in deze kerk een ereplaats. Renkum is één van de oudste en grootste Mariabedevaartplaatsen in Nederland boven de grote rivieren. Het beeld heeft een grote aantrekkingskracht voor veel mensen.
Veel zoekende en lijdende mensen vinden bij "Maria van Toevlucht" rust, troost en nieuwe levensenergie.

In de kapel te Renkum- Redinchem werd rond 1380 werd dit beeld al vereerd. In 1405 werd er een vrouwenklooster van de Moderne Devotie gesticht.
Tijdens de Reformatie - ca. 1580 - werd het beeld in Utrecht bij de Bisschop in veiligheid gebracht. Op 6 mei 1928 kon het, na bijna 350 jaar ballingschap, weer feestelijk ingehaald worden. Sindsdien komen pelgrims naar Maria van Renkum. Op de laatste dinsdag van mei vindt de jaarlijkse Mariabedevaart plaats.


#Detailkaart
SVG Image


#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga ook eens naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl